top of page

Publication List

(# equal contribution, * corresponding author)

Preprint​

Qi Zhang#*, Mykhaylo Ozerov#*, Emil Vinas Boström#, Jun Cui, Nishchay Suri, Qianni Jiang, Chong Wang, Fangliang Wu, Kyle Hwangbo, Jiun-Haw Chu, Di Xiao, Angel Rubio, Xiaodong Xu*   "Coherent strong-coupling of terahertz magnons and phonons in a Van der Waals antiferromagnetic insulator," arXiv:2108.11619

2023

Fangliang Wu#, Song Bao#, Jin Zhou, Yunlong Wang, Jian Sun, Jinsheng Wen*, Yuan Wan*, and Qi Zhang* "Fluctuation-enhanced phonon magnetic moments in a polar antiferromagnet"

Nature Physics 19,1868 (2023).  https://doi.org/10.1038/s41567-023-02210-4

​News :  Phys.org

Alfred Zong#, Qi Zhang#, Faran Zhou#, Yifan Su, Kyle Hwangbo, Xiaozhe Shen, Qianni Jiang, Haihua Liu, Thomas E. Gage, Donald A. Walko, Michael E. Kozina, Duan Luo, Alexander H. Reid, Jie Yang, Suji Park, Saul H. Lapidus, Jiun-Haw Chu, Ilke Arslan, Xijie Wang, Di Xiao, Xiaodong Xu*, Nuh Gedik*, and Haidan Wen*
“Spin-mediated shear oscillators in a van der Waals antiferromagnet”
Nature 620, 988(2023.)https://doi.org/10.1038/s41586-023-06279-y

Jun Cui#, Emil Vinas Bostrom#, Mykhaylo Ozerov*, Fangliang Wu, Qianni Jiang, Jiun-Haw Chu, Changcun Li, Fucai Liu, Xiaodong Xu, Angel Rubio*, and Qi Zhang* 

“Chirality selective magnon-phonon hybridization and magnon-induced chiral phonons in an atomically thin antiferromagnet”  Nature Communications 14,3396 (2023).  https://doi.org/10.1038/s41467-023-39123-y 

Hongsong Qiu, Tom S. Seifert, Lin Huang, Yongjian Zhou, Zdeněk Kašpar, Caihong Zhang, Jingbo Wu, Kebin Fan, Qi Zhang, Di Wu, Tobias Kampfrath*, Cheng Song*, Biaobing Jin*, Jian Chen, Peiheng Wu

“Terahertz Spin Current Dynamics in Antiferromagnetic Hematite”

Advanced Science, 2300512 (2023). https://doi.org/10.1002/advs.202300512

Biao Dong, Jun Cui, Yuanzhe Tian, Di Wu, Qi Zhang*, "Low-Frequency Raman Detection of Antiferromagnetic Spin Waves in Cr2O3" Progress in Physics, 43, 142 (2023). https://pip.nju.edu.cn/CN/10.13725/j.cnki.pip.2023.05.002

武方亮, 万源, 张琦. 自旋涨落增强的声子磁矩[J]. 物理, 2023, 52(10): 705-707. doi: 10.7693/wl20231006  (研究快讯)

2022

Faran Zhou, Kyle Hwangbo, Qi Zhang, Chong Wang, Lingnan Shen, Jiawei Zhang, Qianni Jiang, Alfred Zong, Yifan Su, Marc Zajac, Youngjun Ahn, Donald A Walko, Richard D Schaller, Jiun-Haw Chu, Nuh Gedik, Xiaodong Xu, Di Xiao, Haidan Wen* “Dynamical criticality of spin-shear coupling in van der Waals antiferromagnets”

Nature Communications 13, 6598 (2022)  https://www.nature.com/articles/s41467-022-34376-5

Peng Meng, Yaze Wu, Renji Bian, Er Pan, Biao Dong, Xiaoxu Zhao, Jiangang Chen, Lishu Wu, Yuqi Sun, Qundong Fu, Qing Liu, Dong Shi, Qi Zhang, Yong-Wei Zhang*, Zheng Liu* & Fucai Liu*. Sliding induced multiple polarization states in two-dimensional ferroelectrics. 

Nature Communications  13, 7696 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-35339-6

2021

Zhong Lin, Bevin Huang, Kyle Hwangbo, Qianni Jiang, Qi Zhang, Zhaoyu Liu, Zaiyao Fei, Hongyan Lv, Andrew Millis, Michael McGuire, Di Xiao, Jiun-Haw Chu*, and Xiaodong Xu*  "Magnetism and Its Structural Coupling Effects in 2D Ising Ferromagnetic Insulator VI3"

Nano Letters 21, 9180 (2021) https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c03027

Kankan Cong#, Eric Vetter#, Liang Yan#, Yi Li, Qi Zhang, Yuzan Xiong, Hongwei Qu, Richard D Schaller, Axel Hoffmann, Alexander F Kemper, Yongxin Yao, Jigang Wang, Wei You*, Haidan Wen*, Wei Zhang*, Dali Sun*, "Coherent control of asymmetric spintronic terahertz emission from two-dimensional hybrid metal halides"

Nature Communications(2021) in press. https://doi.org/10.1038/s41467-021-26011-6

Qi Zhang#*, Kyle Hwangbo#, Chong Wang, Qianni Jiang, Jiun-Haw Chu, Haidan Wen, Di Xiao, Xiaodong Xu* "Observation of Giant Optical Linear Dichroism in a Zigzag Antiferromagnet FePS3"

Nano Letters 21, 6938 (2021). https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c02188

Kyle Hwangbo#, Qi Zhang#, Qianni Jiang, Yong Wang, Jordan Fonseca, Chong Wang, Geoffrey M. Diederich, Daniel R. Gamelin, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, Wang Yao, Xiaodong Xu*, "Highly Anisotropic Excitons and Multiple Phonon Bound States in a Van der Waals Antiferromagnetic Insulator,"

Nature Nanotechnology 16, 655 (2021). https://doi.org/10.1038/s41565-021-00873-9


Hongsong Qiu#, Lifan Zhou#, Caihong Zhang, Jingbo Wu, Yuanzhe Tian, Shaodong Cheng, Shaobo Mi, Haibin Zhao, Qi Zhang, Di Wu*, Biaobing Jin*, Jian Chen and Peiheng Wu, “Ultrafast spin current generated from an antiferromagnet,” 

Nature Physics 17, 388 (2021). https://doi.org/10.1038/s41567-020-01061-7

2020

Xinwei Li, Katsumasa Yoshioka, Qi Zhang, Nicolas Marquez Peraca, Fumiya Katsutani, Weilu Gao, G. Timothy Noe, II, John D. Watson, Michael J. Manfra, Ikufumi Katayama, Jun Takeda, and Junichiro Kono* “Observation of Photoinduced Terahertz Gain in GaAs Quantum Wells: Evidence for Radiative Two-Exciton-to-Biexciton Scattering”

Physical Review Letters. 125, 167401 (2020).

Prior 2020

Tiancheng Song#, Zaiyao Fei#, Matthew Yankowitz, Zhong Lin, Qianni Jiang, Kyle Hwangbo, Qi Zhang, Bosong Sun, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael A McGuire, David Graf, Ting Cao, Jiun-Haw Chu, David H Cobden, Cory R Dean, Di Xiao, Xiaodong Xu*, “Switching 2D magnetic states via pressure tuning of layer stacking,”

Nature Materials 18, 1298 (2019).


I-Cheng Tung, Aravind Krishnamoorthy, Sridhar Sadasivam, Hua Zhou, Qi Zhang, Kyle L Seyler, Genevieve Clark, Ehren M Mannebach, Clara Nyby, Friederike Ernst, Diling Zhu, James M Glownia, Michael E Kozina, Sanghoon Song, Silke Nelson, Hiroyuki Kumazoe, Fuyuki Shimojo, Rajiv K Kalia, Priya Vashishta, Pierre Darancet, Tony F Heinz, Aiichiro Nakano, Xiaodong Xu, Aaron M Lindenberg, Haidan Wen, “Anisotropic structural dynamics of monolayer crystals revealed by femtosecond surface x-ray scattering,”

Nature Photonics 13, 425 (2019).

Xinwei Li, Motoaki Bamba, Ning Yuan, Qi Zhang, Yage Zhao, Maolin Xiang, Kai Xu, Zuanming Jin, Wei Ren, Guohong Ma, Shixun Cao, Dmitry Turchinovich, Junichiro Kono, “Observation of Dicke Cooperativity in Magnetic Interactions,” Science 361, 794 (2018).

Matthias B Jungfleisch, Qi Zhang, Wei Zhang, John E Pearson, Richard D Schaller, Haidan Wen, Axel Hoffmann, “Control of THz Emission by Spin-charge Current Conversion at Rashba Interfaces,”

Physical Review Letters 120, 207207 (2018).

Xinwei Li, Motoaki Bamba, Qi Zhang, Saeed Fallahi, Geoff C Gardner, Weilu Gao, Minhan Lou, Katsumasa Yoshioka, Michael J Manfra, Junichiro Kono, “Vacuum Bloch–Siegert Shift in Landau Polaritons with Ultra-high Cooperativity,” Nature Photonics 12, 324 (2018).

Xuan Wang, Weilu Gao, Xinwei Li, Qi Zhang, Sébastian Nanot, EH Hároz, Junichiro Kono, WD Rice, “Magnetotransport in type-enriched single-wall carbon nanotube networks,”

Physical Review Materials 11, 116001 (2018).

Y. Jiang, S. Thapa, G. D. Sanders, C. J. Stanton, Q. Zhang, J. Kono, W. K. Lou, K. Chang, S. D. Hawkins, J. F. Klem, W. Pan, D. Smirnov, and Z. Jiang, "Probing the semiconductor to semimetal transition in InAs/GaSb double quantum wells by magneto-infrared spectroscopy",

Physical Review B 95, 045116 (2017).

Qi. Zhang, Yongrui Wang, Weilu Gao, Zhongqu Long, John D. Watson, Michael J. Manfra, Alexey Belyanin, Junichiro Kono, “Stability of high-Density Two-Dimensional Excitons against a Mott Transition in High Magnetic Fields Probed by Coherent Terahertz Spectroscopy,”

Physical Review Letters 117, 207402 (2016).


Qi Zhang, Minhan Lou, Xinwei Li, John L. Reno, Wei Pan, John D. Watson, Michael J. Manfra, Junichiro Kono, “Collective Non-perturbative Coupling of 2D Electrons with High-quality-factor Terahertz Cavity Photons,”

Nature Physics 12, 1005 (2016).


Xiaowei He, Weilu Gao, Lijuan Xie, Bo Li, Qi Zhang, Sidong Lei, John M Robinson, Erik H Hároz, Stephen K Doorn, Weipeng Wang, Robert Vajtai, Pulickel M Ajayan, W Wade Adams, Robert H Hauge, Junichiro Kono, “Wafer-scale Monodomain Films of Spontaneously Aligned Single-walled Carbon Nanotubes,”

Nature Nanotechnology 11, 633 (2016).


Kankan Cong, Qi Zhang, Yongrui Wang, Gary T. Noe II, Alexey Belyanin, and Junichiro Kono, “Dicke Superradiance in Solids” (Invited Review),

J. Opt. Soc. Am. B 33, C80 (2016).


G Timothy Noe, Ikufumi Katayama, Fumiya Katsutani, James J Allred, Jeffrey A Horowitz, David M Sullivan, Qi Zhang, Fumiya Sekiguchi, Gary L Woods, Matthias C Hoffmann, Hiroyuki Nojiri, Jun Takeda, Junichiro Kono, “Single-Shot Terahertz Time-Domain Spectroscopy in Pulsed High Magnetic Fields.”  

Optical Express 24, 30328 (2016).

Lyubov V Titova, Cary L Pint, Qi Zhang, Robert H Hauge, Junichiro Kono, Frank A Hegmann, “Generation of terahertz radiation by optical excitation of aligned carbon nanotubes,”

Nano Letters 15, 3267 (2015).

Qi Zhang, Takashi Arikawa, Eiji Kato, John Reno, Pan Wei, John Watson, Michael Manfra, Michael Zudov, Mikhail Tokman, Maria Erukhimova, Alexey Belyanin, Junichiro Kono, “Superradiant Decay of Coherent Cyclotron Resonance of Two-Dimensional Electron Gases in GaAs,”

Physical Review Letters 113, 047601 (2014).


Timothy G. Noe, Qi Zhang, Joseph. Lee, Eiji Kato, Gary Woods, H. Nojiri, Junichiro Kono, “Terahertz Time-Domain Magnetospectroscopy Using a Table-Top Repetitive Pulsed Magnet,”

Applied Optics 53, 5850 (2014).


Xiaowei He, Naoki Fujimura, J Meagan Lloyd, Kristopher J Erickson, A Alec Talin, Qi Zhang, Weilu Gao, Qijia Jiang, Yukio Kawano, Robert H Hauge, François Léonard, Junichiro Kono, “Carbon Nanotube Terahertz Detector,”

Nano Letters 14, 3953 (2014).

Qi Zhang, Erik H Hároz, Zehua Jin, Lei Ren, Xuan Wang, Rolf S Arvidson, Andreas Lüttge, Junichiro Kono, “Plasmonic Nature of the Terahertz Conductivity Peak in Single-Wall Carbon Nanotubes,”

Nano Letters 13, 5991 (2013).


L. Ren, Q. Zhang, C. L. Pint, A. K. Wójcik, M. Bunney, T. Arikawa, I. Kawayama, M. Tonouchi, R. H. Hauge, A. A. Belyanin, and J. Kono, “Collective Antenna Effects in the Terahertz and Infrared Response of Highly Aligned Carbon Nanotube Arrays,”

Physical Review B (Rapid) 87, 161401(R) (2013).


Weilu Gao, Gang Shi, Zehua Jin, Jie Shu, Qi Zhang, Robert Vajtai, Pulickel M Ajayan, Junichiro Kono, Qianfan Xu, “Excitation and Active Control of Propagating Surface Plasmon Polaritons in Graphene,”

Nano Letters 13, 3698 (2013).

L. Ren, Q. Zhang, J. Yao, Z. Sun, R. Kaneko, Z Yan, S. Nanot, Z. Jin, I. Kawayama, M. Tonouchi, J.M. Tour, and J. Kono, "Terahertz and Infrared Spectroscopy of Gated Large-Area Graphene,"

Nano Letters 12, 3711 (2012).


L. G. Booshehri, C. H. Mielke, D. G. Rickel, S. A. Crooker, Qi Zhang, L. Ren, E. H. Hároz, A. Rustagi, C. J. Stanton, Z. Jin, Z. Sun, Z. Yan, J. M. Tour, and J. Kono, “Circular Polarization Dependent Cyclotron Resonance in Large-Area Graphene in Ultrahigh Magnetic Fields,”

Physical Review B 85, 205407 (2012).


L. Ren, Q. Zhang, S. Nanot, I. Kawayama, M. Tonouchi, and J. Kono, “Terahertz Dynamics of Quantum-Confined Electrons in Carbon Nanomaterials” (Invited Review),

J Infrared Milli Terahz Waves 33, 846 (2012).

Xinyue Peng, Qi Zhang, Bo Shen, Junren Shi, Chunming Yin, Xiaowei He, Fujun Xu, Xinqiang Wang, Ning Tang, Chongyun Jiang, Yonghai Chen, and Kai Chang, “Anomalous Linear Photogalvanic Effect Observed in a GaN-Based Two-Dimensional Electron Gas,”

Physical Review B 84, 075341 (2011).


Chunming Yin, Bo Shen, Qi Zhang, Fujun Xu, Ning Tang, Longbin Cen, Xinqiang Wang, Yonghai Chen, Jinling Yu, “Rashba and Dresselhaus spin-orbit coupling in GaN-based heterostructures probed by the circular photogalvanic effect under uniaxial strain,”

Applied Physics Letters 97, 181904 (2010).


Qi Zhang, Xinqiang Wang, Chunming Yin, Fujun Xu, Ning Tang, Bo Shen, Yonghai Chen, Kai Chang, Weikun Ge, Y. Ishitani, and A. Yoshikawa, “Strong Circular Photogalvanic Effect in ZnO Epitaxial Films,”

Applied Physical Letters 97, 041907 (2010).


Qi Zhang, Xinqiang Wang, Xiaowei He, Chunming Yin, Fujun Xu, Bo Shen, Yonghai Chen, Zhanguo Wang, Y. Ishitani, and A. Yoshikawa, “Lattice Polarity Detection of InN by Circular Photogalvanic Effect,”

Applied Physical Letters 95, 031902 (2009).


Xiaowei He, Bo Shen, Yonghai Chen, Qi Zhang, Kui Han, Chunming Yin, Ning Tang, Fujun Xu, Chenguang Tang. Zhixin Qin, Guoyi Zhang, and Zhanguo Wang, “Anomalous Photogalvanic Effect of Circularly Polarized Light Incident on the Two-Dimensional Electron Gas in AlxGa1-xN/GaN Heterostructures at Room Temperature,”

Physical Review Letters 101, 147402 (2008).

bottom of page